Валдорфската педагогика – на един век, но актуална и предпочитана

автор При-Родното

Първото валдорфско училище

Първото валдорфско училище е създадено през 1919 година от Рудолф Щайнер (1861-1925). С неговото създаване за първи път се осъществява на практика принципа за социална справедливост в образованието. Независимо от социалния си произход, талант и по-нататъшна професионална реализация младите хора се обучават общообразователно. Като първи общоообразователни училища валдорфските училища заместват принципа на подбор, на който е подчинена вертикалната училищна система, чрез една педагогика на поощряването.

Без повтаряне на класа

Всички ученици преминават 12- годишен курс на обучение, без да повтарят класа. Учебният план на валдорфските училища е насочен изцяло към всеобятността на заложените душевни и духовни нагласи и таланти на децата. Поради тази причина още от първата учебна година паралелно започва обучение по изкуства. Чрез тях се работи за изграждането на важните за отделния човек и обществото творчески способности и възможността за себеизразяване.

Обучение в изкуства и занаяти

Във валдорфското училище много силно е застъпено обучението в занаяти и изкуства. Това води до диференцирано възпитание на волята и практическа житейска ориентация на ученика.

Учебен план, ориентиран към индивидуалното развитие

Определянето на учебните форми и плана на учебното съдържание във валдорфското училище се води основно от начините, по които детето учи и от степените на човешкото развитие от детството и младостта. Още от първия учебен ден обучението е ориентирано към вътрешната човешка свобода.

Нагледно обучение

През първите години в училище, в които способността за преценяване у детето още се развива, нагледното обучение  е важен принцип в образованието. Учебният материал е поднесен така, че учениците да могат чрез онагледяване да съумеят да разберат и изживеят в картини закономерностите и същността на нещата.

Въвеждане в науката

Научният характер на много учебни дисциплини от 9-тата до 12-тата учебна година отговаря на  стремежа за моделиране на личния живот и формирането на собствената преценка за нещата, характерни за развитието на 14-годишните. В този смисъл валдорфските училища не се опитват да предложат на учениците си предуниверситетско обучение, а задълбочават като съдържание учебния процес така, че да го свържат с въпросите за живота на младия човек и така той да намери отговорите си сам.

Обучение по епохи

Под обучение по епохи във валдорфското училище се разбира  организация на учебния процес така, че по време на основните часове всеки ден в училище се преподава един и същ предмет. Има епохи по математика, по родния език, по физика, по география и по рисуване.

Основното предимство на обучението по епохи е, че за времето от 1 до 4 седмици (времетраенето на една епоха) учениците и учителите имат възможност да се концентрират върху определена тема, да сраснат с нея и да я изучат в дълбочина.

Освен обучението по епохи през всички години се изучават редовно и допълнителни предмети в определени часове – чужди езици, занаяти, евритмия и др.

Оценки и дипломи

Освен принципа за подбор, характерен за обикновените училища, валдорфското обучение отхвърля оценъчната система като такава. Удостоверенията за завършване представляват детайлна харакеристика, която отразява постиженията, напредъка, наклонностите и усилията, които се полагат от ученика при отделните предмети.

Управление на валдорфските училища

Валдорфските училища са подчинени на принципа на самоуправление. Ръководят се заедно от родители и учители и представляват иновативен социален модел на управление. За учениците на валдорфското училище е много важно да видят на практика до какво водят обединените усилия на родители и педагози – до създаване на едно различно училище, до една спокойна среда, близка до семейната, в която младият човек да разгърне огромния си потенциал.

ГАЛЕРИЯ:

[easymedia-gallery med=“6143″ filter=“1″]

 

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети