Ветрогенераторите – алтернативни източници на енергия

автор При-Родното

 

През втората половина на 20-ти век човечеството осъзнава два факта от огромно значение за неговото бъдеще – световния запас от горива са ограничени в индустриалното развитие, както и производството на електроенергия застрашава сериозно околната среда. В резултат на това научните изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници се увеличават. Промяната на климата и енергийната криза през 70-те години на 20-ти век изпраща човечеството пред предизвикателството да търси нови източници на енергия, които едновременно да не влияят негативно върху икономическото развитие на страните, да не замърсяват околната среда и да бъдат достъпни, както за развитие, така и за развиващите се страни.

 

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) отговарят в по-голяма част на строгите екологични икономични изисквания и критерий и фокусират върху себе си все повече вниманието на страните. Днес възобновяемите енергийни източници са неизмнна част от стратегията за енергийно развитие на повечето европейски страни.

 

Sunrise behind Buzludzha

 

ВЕИ представляват такива източници на енергия, които са практически неизчерпаеми и могат да се възстановяват, както естествено, така и след намесата на човека. Използването на възобновяема енергия се основава на използването на естествени потоци на енергия(които произлизат главно от слънчевата енергия, с изключение на геотермалната енергия), а не на енергийни запаси. Всъщност, слънцето(като източник на слънчева енергия), вятъра(като източника на вятърна енергия), растенията (като източник на енергия от биомаси), водата( като източник на водна енергия) и земните недра(като източник на геотермална енергия) могат да бъдат използвани за производство на електрическа и топлинна енергия, както за индустриални така и за битови нужди.

 

Днес близо 80% от консумираната електрическа енергия се добива от изкопаеми горива (въглища, нефт, природен газ) и уран. Поради това световните запаси могат да бъдат изчерпани до 2030/2040 година , ако се запази настоящото темпо на развитие на световната икономика. От друга страна, изгарянето на изкопаемите горива за получаването на топлинна и електрическа енергия води до изхвърлянето в атмосферата на огромни количества газове, и в следствие на това до екологично замърсяване на околната среда. Последиците, в следствие от човешката дейност, могат да бъдат предвидими и фатални за живота на Земята. ВЕИ , като алтернатива на традиционните енергийни източници, предлагат значителни предимства.

 

Практически вятъра е неизчерпаем източник на енергия, евтин и е естествен. Едно от най-важните условия е, че той е екологичен източник и не води до климатични аномалии. Идеята е вятърната енергия да бъде използвана за генерирането на електричество, зареждането на акумулаторни батерии,задвижването на хидравлични системи и др.

 

Ветровите технологии използват енергията на въздушните маси над земната повърхност. Въздуха задвижва перките на ветрогенератора, което води до директно производство на механична енергия, която се превръща в електрическа с помоща на електрогенератор. Наблюдава се превръщане на вятърната (кинетична) енергия в електрическа енергия.

 

Тук става ясно, че за максимално производство на електроенергия е необходимо и определено количество ветрови поток, което прави неразделна част от един ветрогенератор неговата система за ориентация.

 

Някои от предимствата на ВЕИ могат да бъдат обобщени в:

  • ВЕИ са практически неизчерпаеми;
  • ВЕИ са екологично чисти(допринасят за намаляване на парниковият ефект);
  • ВЕИ предлагат децентрализирано производство на електрическа и термична енергия, според местните особености и нужди;
  • ВЕИ спомага за постигане на енергийна сигурност и независимост от доставка на енергийни ресурси;
  • ВЕИ осигуряват достъп до енергийни услуги на развиващи се страни;
  • ВЕИ предлагат възможност за постигане на относително ниска цена на електрическа и термична енергия в перспектива.

Енергията произвеждана от вятъра се оказва привлекателна. Причините са много. Например, не води до замърсяване и до климатични аномалии, притежава качества, с които нито един от традиционните енергийни източници за производство на електричество не може да се похвали. Експлоатационните разходи са минимални. По точно липсата на такива за закупуване на горива, при производството на енергия, правят вятъра, като енергиен източник, особено привлекателен за инвеститорите.

 

Wind Turbines

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети