Геотермалната енергия – практически безплатна енерия

автор При-Родното

 

geotermalna_energia05В недрата на Земята се намира мощен енергиен източник, достатъчно голям за да даде енергия, 50 000 пъти по-голяма от залежите на нефт и природен газ, взети заедно.

Това е геотермалната енергия. Потенциалът й нараства навътре към ядрото с 30 градуса на всеки километър. Именно този източник се използва за получаване на чиста енергия.

Чрез сондиране под високо налягане се извлича парата от горещата вода и така самата пара и отделената гореща вода се използват за задвижването на турбини в електроцентралите. По този начин топлинната енергия се превръща в електрическа. Охладената геотермална течност се връща обратно в съответния резервоар, нагрява се отново и възстановява баланса на масата на този ресурс. Под собственото си налягане водата излиза над повърхността през специално изкопаните за целта кладенци. При движението нагоре, налягането спада и част от горещата вода се превръща в пара. Парата се отделя от водата и се използва в турбина/генератор. Остатъчната вода се връща в резервоара, превръщайки го в богат запас.

 

 

 

Как работят системите за геотермално отопление?

 

Геотермалните системи напомпват вода през тръба в земята и използват температурната разлика под земята, за да се загрее или охлади водата, а оттам и въздуха в съответното жилище. Една геотермална система използва 70% по-малко енергия за работата си от системите, работещи на въглища и природен газ.

 

geotermalna_energia03

 

 

Предимствата на геотермалната енергия:

 

  • По-малко замърсяване и осигуряване на екологично чиста енергийна алтернатива, чрез която се избягва използването на изкопаеми горива.

За изграждането на геотермални централи не са необходими големи площи земя.

  • Надеждност

За разлика от другите възобновяеми енергийни източници като вятъра или слънцето, геотермалната енергия може да се използва за производство на електричество 24 часа в денонощието.

  • Ниски цени на електричеството, тъй като централите, генериращи геотермална енергия, са с много ниски експлоатационни разходи.

 

Геотермалната енергия е на практика неизчерпаема

 

geotermalna_energia_termopompaКакто всички други видове възобновяеми енергийни източници, геотермалната енергия осигурява сигурност на енергийните доставки и така намалява нуждата от внос на конвенционални горива. Общоприето е, че геотермалните извори или сондажи с температура над 100°С могат да се използват за получаване на топло- и електрическа енергия, а с по-ниска температура – дори до 40°С, само за топлинна енергия, която може да се използва за отопление и охлаждане на домове, обществени сгради и лечебни заведения, за оранжерийната индустрия, а топлинната пара и за други индустриални производства.

 

Сигурно ще се запитате:

Каква е политиката на правителствата в България във връзка с тези най-устойчиви възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за производство на топлинна и електрическа енергия?

 

Доказателство за поредното безхаберие и ненаситните лобистки интереси на българските политици е публичният регистър на инсталациите за производство на електроенергия от ВЕИ. В нашата страна към 30 юни 2013 г. няма инсталирана мощност от геотермален източник. Общо инсталираната мощност от други ВЕИ източници е 1 659 269.8 kW. От тях от соларна енергия – 736 054.8 kWp; от вятърна – 398 639.0 kW; от биомаса – 19 309.0 kW; от ВЕЦ – 428 767.0 kW; от когенерация – 76 500.0 kW).

 

hidrotermalni_basejni

 

 

Защо липсва инвеститорски интерес за производство на електро- и топлоенергия от геотермални източници?

 

Първата и главна причина е голямата първоначална инвестиция. На второ място е липсата на стимули за производители като преференциални цени за изкупуване на произведената енергия, каквито има за другите централи от ВЕИ. На хартия са предвидени преференции по програмите за енергийна ефективност, но на практика е неприложима по мерките за пестене на енергия за жилищни блокове по оперативна програма „Регионално развитие”. По другата оперативна програма „Конкурентоспособност” могат да се възползват само стопански субекти и местни власти. Има и още две съществени допълнителните пречки пред желаещите да инвестират в инсталации за отопление от геотермални източници. От една страна това е липсващата подробна институционална рамка и нормативна уредба в ЕС, които да са насочени само върху сектора на геотермалната енергия. Това може да се приеме и като причина банките да подхождат с недоверие за финансиране на такива проекти. Аргументът на кредитните институции е, че сондажните разходи са твърде високи и рискови и не могат да бъдат кредитирани по класическите банкови схеми.

 

Интересни ли са ви прогнозните цени за инсталиран киловат в сравнение с други източници на енергия?

 

Изследване на Международната геотермална асоциация (IGA) показва, че средните цени за изграждане на централи за геотермална енергия са около 2700 долара за всеки инсталиран киловат, докато при другите ВЕИ източници са значително по-малко. Например при фотоволтачните централи, където за средна инвестиционна цена е прието да се пресмята 1800 долара за един инсталиран киловат. Значително по-ниски са инвестициите за промишлени централи на природен газ (между 1200 и 1600 долара). Най-големи са капиталовложенията за атомна електроцентрала, където се приема, че 3000 долара са нужни за всеки инсталиран киловат (Тук не се смята съхранението на ядреното гориво за десетки хиляди години напред).

При оценката на инвестициите би трябва да се отчита обаче и продължителността във времето за източника на енергията от ВЕИ. Единствено геотермалната енергия е неограничена, защото извира от недрата на Земята и не зависи от метеорологични и прoизводствени фактори, както е при централите от фотоволтаици, ветрогенератори и биомаса.

Освен това, наскоро публикувани резултати от международен одитен доклад с участието на Сметната палата, показват, че територията на нашата страна попада в един от районите със засилени тенденции към затопляне, както и увеличаване на честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като засушавания и случаи с проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Това са все рискови фактори за ВЕИ централите, с изключение на геотермалните.

 

Неизползвано богатство

 

Различни проучвания и национални стратегии показват, че България е богата на геотермални находища, от които проучените са над 840 с температура до 103 градуса по Целзий. Регистрираните минерални извори с различен дебит и температура между 20 и 101.4 градуса са 136 броя. В същото време само 18% от геотермалната енергия на страната се използват, а разкритите минерални извори са едва 6%. В полза на геотермалните централи са и изводите от изследване отпреди две години, финансирано по програма ФАР. Неговите автори оцениха общия потенциал на топлите минерални води в България на 439,3 мегавата енергия. Те са достатъчни, за да бъдат изградени електро- и топлоцентрали с обща мощност от 750 мегавата, почти колкото среден 80- мегаватов ядрен реактор.

 

И все пак – увеличават ли се ентусиастите?

 

Въпреки по-скоро недоверчивото отколкото негативно отношение към геотермалната енергия у нас, има и изключения в Сапарева баня, Сандански, Кюстендил, Велинград и Бургас.

Благодарение на упоритостта на местните власти най-сериозни постижения има в югозападните градове. Там вече има обществени сгради, които се отопляват с минерална вода. Безспорен лидер е Сапарева баня, където са и най-топлите извори у нас – 101,4 градуса. Във Велинград от няколко години части от модерни спа хотели се отопляват с топла минерална вода. Разработват се проекти за училища и детски градини, но температурата на местните извори е между 43 и 50 градуса, което означава, че трябва да се предвидят и добавящи източници на топлина за дозагряване на водата, особено за най-студените дни от годината.

Ентусиазмът на учените от Геологическия институт на БАН и с финансовата подкрепа по европейската програма CONCERTO II роди проекта за превръщане на три от изоставените рудници „Бригадир“, „Благоев“ и „9 септември“ в минния комплекс „Черно море” край Бургас да се превърнат във възобновяем източник на геотермална енергия. Целта на проекта била да се докаже на практика енергийната ефективност от използването на водата от изоставени мини като източник на възобновяема енергия за отопление и охлаждане на сгради.

Пример как може да се използват евросредства за енергийна ефективност по оперативна програма „Конкурентоспособност” е проектът за отопление на новата сграда на Европейския колеж по икономика и управление в София, който е предложен на инвеститора. Предвидена е геотермална термопомпена система с обща мощност от 100 KW, която осигурява до 85% от годишната енергия за отопление, охлаждане и топла вода при най-ниска цена. Предвидена е и резервна връзка към топлопреносната мрежа на „Топлофикация – София“, с която може да се захрани инсталацията за отопление на сградата в изключителни случаи.

 

Какъв е пазарът и конкуренцията?

 

geotermalna_energia04Изострената конкуренция през последните години сред производителите на термопомпи смъкна техните цени и ги направи достъпни за изграждане на инсталации за отопляване и охлаждане и на еднофамилни къщи.

По обобщени данни на експерти към Българската геотермална асоциация за еднофамилна къща на два етажа с обща разгърната застроена площ от около 180 кв. метра само за закупуване и монтаж на термопомпените инсталации инвестицията е около 6500 лева. Още приблизително толкова са нужни ако се комбинират и с чилъри (термопомпени инсталации, които използват температурата на околния въздух). Към тези суми трябва да се прибавят и разходи за вътрешната отоплителна инсталация, която може да излезе по-евтино, ако се приспособят съществуващи радиатори и евентуално котлето, което преди това е работило на въглища, дърва или нафта.

Въпреки посочените случаи на ентусиасти за използване на геотермалните източници за производство на енергия в България, недоверието към този най-чист възобновяем енергиен източник продължава.

В същото време южната ни съседка Турция, заедно с изграждането на атомни централи, разработва и дългосрочна програма за усвояване на геотермалните си находища. Според Европейския съвет за геотермална енергия (EGEC) до 2016 г. инсталираните геотермални мощности в Турция ще са 975.7 MWe и ще изпревари лидерите в момента Исландия с 924.6 MWe и Италия с 923.3 MWe. Данните на EGEC за 2012 г. показват, че през 2012 г. общата геотермална инсталирана мощност в Европа е 1,7 GWe, а произведената електрическа енергия от 62 геотермални централи на Стария континент е 11,38 TWh. От тях 48 централи са в страни-членки на ЕС с обща инсталирана мощност от 0,935 GWe.

Важен нов участник на пазара в Европа е Германия с 16 инсталации, които са в процес на разработка. Следва Гърция с обявени 13 проекта. Геотермални проучвания се осъществяват и на островите в Атлантическия океан, принадлежащи на Португалия, Испания и Франция. Геотермални проекти се разработват в Белгия, Чехия, Франция, Унгария и Великобритания.

 

[youtube id=“Jjak3yVCPWk“ width=“600″ height=“360″ autoplay=““ api_params=““ class=““]

 

ГАЛЕРИЯ:

 

  [easymedia-gallery med=“6572″ filter=“1″]

 

 

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети