Поверителност

Декларация за поверителност

„ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД

Задължителна информация съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование:      „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД

ЕИК/БУЛСТАТ:      204616803

Седалище и адрес на управление:  ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73,   1231 Coфия, България

Адрес за кореспонденция:               ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73,   1231 Coфия, България

Телефон:                    +359 (0) 988 343 884

E-mail:                         info@webcommunication.bg

Уебсайт:                      https://webcommunication.bg

Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД:   № 429996

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование:       Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция:                гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон:                          02 915 3 518

Интернет страница:      www.cpdp.bg

I. Общи положения

1. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД, с ЕИК 204616803 (наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“, “Ние“, „Нас“), собственик на интернет сайта При Родното с адрес https://www.pri-rodnoto.com, има сериозно отношение към сигурността и съхраняването на личните данни на ползвателите на сайта (наричани по-долу „потребители“, „клиенти“, „вас“, „вие“) в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по долу  ощеОРДЗ“ (Общ регламент за защита на личните данни) и „Регламента“.

2. Когато достъпвате нашия сайт или комуникирате с нас чрез сайта, ние обработваме вашите лични данни. Настоящата Декларация за поверителност описва какви данни обработваме, с каква цел и за колко време се съхранява тази информация и какви са Вашите права във връзка със събирането, обработката и съхраняването на лични данни.

3. „Лични данни“ по смисъла на Регламента е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице както и отделни данни, които събрани заедно водят до идентифициране на конкретно лице. Ако личните данни са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, те си остават лични данни и се разглеждат като такива от ОРЗД.

Примери за лични данни – собствено име и фамилия; домашен адрес; имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com; номер на картата за самоличност; данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон); адрес на интернет протокол (IP); идентификационен номер на „бисквитка“; рекламния идентификатор на вашия телефон и др.

Не са лични данни – данни, които са анонимни или са необратимо анонимизирани; регистрационен номер на дружество; имейл на дружество от типа  инфо@ дружество.com и др.

4. „Обработване на лични данни“ – е всяко действие или съвкупност от действия, които се извършват по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване,  разпространяване, предоставяне, актуализиране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.

5. „Администратор на лични данни“ – в случая „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД като дружество, определящо целите за обработване на данни и средствата, с които се обработват.

II. Промени в Декларацията за поверителност

6. Ние си запазваме правото да допълваме и/или да променяме настоящата Декларация за поверителност по всяко време с цел актуалност, адекватност и законосъобразност, като направените промени ще бъдат показани на главната страница или на друго подходящо място, видимо за всички потребители и ще информираме всички  регистрирани потребители на посочената от тях при регистрацията електронна поща, за да се запознаят с тях.

III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

7. Личните данни, които се предоставят на Дружеството, остават поверителни и се обработват само със съответната цел, за която са изискани. В дейностите, които извършваме се стараем да изискваме минимално количество лични данни, необходими за нормалното и безопасно функциониране на сайта и за ползване на функционалностите му.

8. Обработването на данните се извършва само съобразно законовите и подзаконови разпоредби на Република България и на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

9. Ние пазим Вашите данни с помощта на технически и организационни средства от манипулиране, загуба или посегателство от трети страни. Тези мерки се проверяват и настройват периодично в съответствие с актуалните законови изисквания.

10. Ние обработваме лични данни само когато са изрично необходими за предоставяне на функционална услуга или оферта.

11. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(1) разкриват расов или етнически произход;

(2) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

(3) генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

12. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

13. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

IV. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

14.  Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта и за ползване на нашите услуги, включително за следните цели:

(1) създаване на потребителски профил;

(2) статистически цели;

(3) защита на информационната сигурност;

(4) изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

15.  Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(1) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

(2) ограничение на целите на обработване;

(3) съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

(4) точност и актуалност на данните;

(5) ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

(6) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

16.  При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

(1) изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

V. Какви видове данни събираме, с каква цел и с какво законово основание и за какъв период ги съхраняваме

17. По-долу ще намерите списък на обработваните от нас данни във взаимовръзката си с отделните секции на сайта, както и с активностите на потребителите. Запазваме си правото да актуализираме и допълваме в съответствие със закона тази Декларация за поверителност всеки път , когато въвеждаме нова услуга или функционалност.

18. Логфайлове.

При всяко достъпване на някоя от страниците на уеб сайта ни Вашият браузър автоматично предава на нашия сървър следните данни:

18.1. Данни: операционната система, която използвате.

(1) цел на обработката на данни: оценка на устройствата за осигуряване на оптимално представяне на сайта;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване – 30 дни.

18.2. Данни: информации за типа на браузъра и използваната версия.

(1) цел на обработката на данни: оценка на устройствата за осигуряване на оптимално представяне на сайта;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване – 30 дни.

18.3. Данни: интернет доставчика на потребителя.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на уеб сайта, на производителността и сигурността, например за защита от измами (Fraud);

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване – 30 дни.

18.4. Данни: IP адрес.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на уеб сайта, на производителността и сигурността, например за защита от измами (Fraud);

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване – 30 дни.

18.5. Данни: дата и час на достъпване на някоя от страниците в уеб сайта.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на уеб сайта, на производителността и сигурността, например за защита от измами (Fraud);

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: 30 дни.

18.6. Данни: в някои случаи производител и модел на смартфона, таблета или други крайни устройства.

(1) цел на обработката на данни: оценка на производителя и видовете мобилни крайни устройства за статистически цели;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: 30 дни.

18.7. Данни: логфайлове.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на уеб сайта, на производителността и сигурността;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна по смисъла на на чл.6 от Регламента;

(3) време на съхраняване: 30 дни.

19. Тези данни са технически необходими за правилното функциониране на уеб сайта, за осигуряване на стабилност и сигурност и за защита от злоупотреби и не се съхраняват заедно с други лични данни. Данните за логфайловете и за  IP адреса се изтриват най-късно след 30 дни. Събирането на тези данни и съхраняването на логфайловете е наложително за  правилното функциониране на сайта и потребителите нямат право на възражение срещу тях. Данните са достъпни и от нашия хостинг доставчик.

20. Бисквитки.

В някои секции на При Роднотo се използват т.нар. „бисквитки“ (cookies), които представляват малки файлове, чрез които еднозначно идентифицираме Вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите. Бисквитките не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. В менюто „Помощ“ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови бисквитки или начинът, по който Ви съобщава кога получавате нова бисквитка, без значение кое считате за по-удачно.

Пълен списък на бисквитките и целите им на използване, както и начините им за изключване от нашия сайт ще намерите на страницата ни Политика за бисквитки

21. Google Analytics ( Google Анализ).

Този сайт използва  Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc.

Google Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на използването на сайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. За повишаване на сигурността на данните Ви ние използваме на нашия сайт разширението „анонимизирано IP“ (anonymizeIp). При такова анонимизиране в държавите-членки на ЕС и в държави, страни по споразумението за ЕИП Вашият IP адрес, събран от бисквитките на Google-Analytics ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там.

Техническо обяснение как Google Анализ придава анонимност на IP адресите можете да прочетете на български език тук: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=bg

По поръчка на Администратора Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя отчети за дейности на уебсайта и да предоставя на Администратора на сайта допълнителни услуги, свързани с използването на сайта. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Данни за доставчика: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Трансфер на данни към трети държави: Да, САЩ.

Гаранции съгласно  чл. 44ff  от Регламента: EU-US Privacy Shield.

По-подробна информация за Условията на ползване и защитата на данни на Google Analytics ще намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html и на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg

21.1. Данни: IP адрес (съхранява се анонимизирано).

(1) цел на обработката на данни: В интернет всяко устройство за предаване на данни се нуждае от уникален адрес, т.нар. IP адрес. Поради естеството на функционирането на интернет поне временното съхранение на IP адреса е техническа необходимост . IP адресите се съкращават преди всяка обработка и се обработват само анонимно. Няма съхранение или по-нататъшна обработка на непроменени IP адреси. С помощта на скъсените IP адреси събират географски данни.

(2) законово основание: легитимен интерес по смисъла на чл.6, ал. 1 от Регламента.

(3) време на съхраняване: 14 месеца.

21.2. Данни: уникален идентификатор на клиента.

(1) цел на обработката на данни: Анализът на използването на Google Анализ използва „бисквитки“ с идентификаторите на _ga, _gid и _gat за разпознаване на компютърни системи. Данните, съхранявани в тези „бисквитки“, са уникални, стига „бисквитката“ да не бъде изтрита или да изтече. Скъсените IP адреси събират географски данни.

(2) законово основание: легитимен интерес по смисъла на чл.6, ал. 1 от Регламента.

(3) време на съхраняване: _ga: 2 години, _gid: 24 часа, _gat: 60 секунди.

21.3. Данни:  данни, свързани с устройството, като тип устройство, операционна система модел, тип на браузъра и версия.

(1) цел на обработката на данни: Оптимизиране на уебсайтове и персонализиране на съдържанието, както и обобщен анализ на използването.

(2) законово основание: легитимен интерес по смисъла на чл.6, ал. 1 от Регламента.

(3) време на съхраняване: 14 месеца.

21.4. Данни: информация, свързана с използването, като време на използване, продължителност, място на използване.

(1) цел на обработката на данни: оптимизиране на уебсайтове и персонализиране на съдържанието, както и обобщен анализ на използването.

(2) законово основание: легитимен интерес по смисъла на чл.6, ал. 1 от Регламента.

(3) време на съхраняване: 14 месеца.

22. Възможност за възражение:

Ако не сте съгласни с обработката за горепосочените цели, можете да предотвратите събирането на данни от Google Анализ, като деактивирате бисквитките за това. За целта трябва да си изтриете бисквитките от браузъра и да направите избора си в секцията Предпочитания за поверителност в долната част на сайта.

Изборът Ви се запазва само за този браузър и само за този домейн. Ако изтриете „бисквитките“ си в този браузър или достъпите сайта чрез друг браузър или друго устройство, трябва направите избора си отново.

Освен това можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър, но имайте предвид, че в този случай използването на някои функционалности на сайта може да е невъзможно. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

23. Регистрация в сайта

За използване на сайта за четене и преглеждане на публикации не е нужна регистрация. Регистрацията е доброволна и е нужна само, ако желаете да публикувате коментар. За регистрацията ние изискваме минимално количество данни – потребителско име, което може да е псевдоним, имейл адрес и парола. Освен това трябва да потвърдите, че сте прочели Декларацията за поверителност и сте съгласни с нея, както и че приемате Условията за ползване на сайта.

Тези данни се изискват при регистрация за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна по смисъла на чл.6, ал. 1 от Регламента. Когато сте влезли в акаунта си, ние използваме бисквитки, за да идентифицираме вашия браузър.

Списък на данните, които се събират и обработват:

23.1. Данни: адрес на електронна поща (имейл адрес).

(1) цел на обработката на данни: регистрация в сайта;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: до заличаване на регистрацията по желание на потребителя.

23.2. Данни: потребителско име.

(1) цел на обработката на данни: регистрация в сайта;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: до заличаване на регистрацията по желание на потребителя.

23.3. Данни: парола.

(1) цел на обработката на данни: обработка на регистрацията;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: до заличаване на регистрацията по желание на потребителя.

23.4. Данни: IP адрес при регистриране в сайта.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на сайта, на производителността и сигурността;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

(3) време на съхраняване: до заличаване на регистрацията по желание на потребителя.

24. Данни за информационен бюлетин (нюзлетър).

Вие получавате информационен бюлетин и новини от нас, само ако сте го пожелали изрично.

Ние се придържаме към законовите норми и прилагаме т.нар. регистрационен метод DOI (double opt-in.) Това означава, че едва след като сте потвърдили имейл адреса си, можем да Ви абонираме за нашия бюлетин. По този начин ще сме сигурни, че Вашият имейл адрес не е вписан от друго лице. Ако не потвърдите имейл адреса си, няма да можете да получавате никакви съобщения от нас. Ако не потвърдите имейл адреса си до 7 дни след първоначалното регистриране за абонамент за бюлетин, името и имейл адресът Ви ще бъдат заличени от нашата система. Можете по всяко време да се отпишете от бюлетина и да оттеглите съгласието си за изпращане на новини, като кликнете на линка за отписване във всеки един бюлетин или да ни пратите имейл на info@pri-rodnoto.com.  В този случай името и имейл адресът Ви ще бъдат заличени от нашата система.

При абониране за информационен бюлетин събираме и обработваме следните данни:

24.1. Данни: IP адрес при регистрация.

(1) цел на обработката на данни: доказване на метода DOI (double opt in);

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: 3 години след изтриване на данните за изпращане на бюлетин.

24.2. Данни: време на регистрация.

(1) цел на обработката на данни: за доказване на метода DOI (double opt in);

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: 3 години след изтриване на данните за изпращане на бюлетин.

24.3. Данни: IP адрес при DOI.

(1) цел на обработката на данни: за доказване на метода DOI (double opt in);

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: 3 години след изтриване на данните за изпращане на бюлетин.

24.4. Данни: време на верификацията при DOI.

(1) цел на обработката на данни: изпращане на информационен бюлетин;

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: 3 години след изтриване на данните за изпращане на бюлетин.

24.5. Данни: адрес на електронна поща (имейл).

(1) цел на обработката на данни: доказване на метода DOI (double opt in);

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: до оттегляне на съгласие; до възражение.

24.6. Данни: име.

(1) цел на обработката на данни: директно обръщение към потребителя;

(2) законово основание: съгласие по смисъла на чл.6, ал.1 от Регламента;

(3) време на съхраняване: до оттегляне на съгласие; до възражение.

25. Контактна форма за връзка с нас.

Когато се свържете с нас чрез контактната форма в сайта, Вие попълвате само име и имейл адрес. Можете да използвате само първо име, само фамилия или само псевдоним (по избор), както решите, че искате да се обърнем към Вас. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за контакт или за целта, за която сте ни предоставили тези данни, напр. за обработка на Вашите запитвания.

Тази информация е изрично предоставено на доброволна основа и с вашето съгласие. Що се отнася до тази информация за комуникационните канали (например имейл адрес, телефонен номер, ако сте ни предоставили такъв в запитването си), Вие също така се съгласявате, че можем се свържем с вас чрез този комуникационен канал, за да отговорим на Вашата молба.

25.1. Данни: име/ фамилия/ псевдоним (по избор).

(1) цел на обработката на данни: директно обръщение към потребителя;

(2) законово основание: на основание получено съгласие;

(3) време на съхраняване: до оттегляне на съгласие; до възражение.

25.2. Данни: адрес на електронна поща (имейл).

(1) цел на обработката на данни: обработка на запитване;

(2) законово основание: на основание получено съгласие;

(3) време на съхраняване: до оттегляне на съгласие; до възражение.

25.3. Данни: IP адрес.

(1) цел на обработката на данни: осигуряване на правилното функциониране на сайта;

(2) законово основание: за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна – обработка на запитване;

(3) време на съхраняване: до оттегляне на съгласие; до възражение.

VI. Заключение от оценката на въздействие

26. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за всички гореописани операции в глава V на тази Декларация за поверителност.

VII. Срок за съхранение на личните Ви данни

27. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от  необходимия, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

28. В случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго, Вие ще бъдете уведомени от Администратора.

VIII. Отговорност за линкове

29. Сайтът При Родното с адрес: https://www.pri-rodnoto.com може да съдържа връзки към външни уеб сайтове, за чието съдържание ние не носим отговорност.

30.  За съдържанието на тези страници отговорност носи съответният доставчик на услугата, респективно собственикът на съответния сайт. Уеб сайтовете, към които препращаме чрез линкове, са проверени в момента на закачане на линка и не е установено незаконно съдържание. Постоянен контрол на външните страници без конкретни доказателства за нарушение е немислим и не влиза в нашите задължения.

31. При установяване на евентуално нарушение ние ще премахнем съответния линк незабавно.

IX. SSL криптиране

32. От съображения за сигурност и за защита при предаването на данни от личен характер, като например личните данни, които въвеждате при изпращане на запитване към нас, този уеб сайт използва SSL криптиране. Ще разпознаете криптираната връзка по това, че горе в адресната лента на браузъра http:// се сменя с https:// и се появява символ катинарче. При използване на SSL криптиране, данните, които изпращате към нас, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

X. Предаване на Вашите лични данни за обработване

33. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

34. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

35. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

XI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

36. Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.

36.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА  (Приложение 3) или отправите писмено искане в свободен текст и ни  го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

36.2. При изпращане на искане за оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, следва да въведете имейл адреса си, който сте използвали при регистрацията си в сайта.

36.3. Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да се отрази на вече направените от Вас коментари с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.

36.4. С оттегляне на съгласието си за обработване на лични данни, които са задължителни за публикуване на коментар в сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате сайта единствено за четене, но не и за публикуване на коментари.

36.5. В случай, че желаете отново да използвате сайта с възможност за публикуване на коментар, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте оттеглили съгласието си.

37. Право на достъп.

37.1. Вие имате право по всяко време да отправите запитване в писмена форма относно това, кои от Вашите данни са били записани, като заявите искането си писмено в свободен текст или попълните формуляра , като заявите искането си писмено в свободен текст или попълните формуляра  ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪБРАНИ ДО МОМЕНТА ЛИЧНИ ДАННИ  (Приложение 2) и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес. и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

37.2.При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

37.3 .Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

38. Право на коригиране или попълване.

38.1. Ако желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат коригирани или да добавите данни, Вие можете по всяко време да направите това, като заявите искането си писмено в свободен текст или попълните формуляра ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  (Приложение 1) и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

39. Право на изтриване („да бъдеш забравен“).

39.1.  Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(1) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(2) Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

(3) Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

(4) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

(5) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

(6) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

39.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(1) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(2) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

(3) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

(4) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

(5) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

39.3. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

(1) информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

(2) коментарите, които сте направили до момента в сайта.

39.4. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да заявите писмено искане в свободен текст или да попълните ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Приложение 4) и да ни го изпратите на посочения във формуляра имейл адрес.

39.5. За да бъде обработена Вашата заявка, е неоходимо искането да бъде изпратено от имейл адреса, който сте въвели при регистрация в нашата система.

40. Право на ограничаване.

40.1 Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

(1) оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

(2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

(3) Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

(4) Сте възразили  срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

40.2. В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне коментарите, които сте направили в сайта.

41. Право на преносимост.

41.1. Вие можете след легитимиране  да поискате от  Администратора, който обработва личните Ви данни, да ги прехвърли директно към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Това е приложимо само, когато:

(1) обработката на данни се основава на Ваше съгласие;

(2) обработването се извършва по автоматизиран начин.

41.2. За да упражните правото си за преносимост е необходимо да заявите писмено искане в свободен текст или да попълните ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 5) и да ни го изпратите на посочения във формуляра имейл адрес.

42. Право на възражение.

42.1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

43. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

43.1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

43.2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

(1) е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

(2) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

(3) уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

44. Други разпоредби.

44.1. Администраторът извършва трансфер на данни към трети държави, само след като е предприел необходимите мерки за максималната им защита според обективните възможности и е информирал субектите на данни, за които те се отнасят, като им е предложил право на избор и е получил съгласието им за това.

44.2. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование:      Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:      гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:      гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:      02 915 3 518

Интернет страница:      www.cpdp.bg

44.3. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация. Тези форми са създадени за улеснение и използването им не е е задължително. Вие можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ

45. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  (Приложение 1)

46.  ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪБРАНИ ДО МОМЕНТА ЛИЧНИ ДАННИ  (Приложение 2)

47. ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА  (Приложение 3)

48. ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Приложение 4)

49. ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 5)

 

Декларацията за поверителност е обновена на 24.05.2018 година и влиза в сила от 25.05.2018 година.

ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП ЕООД

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети