Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайт с адрес https://www.pri-rodnoto.com

Hacтoящитe oбщи ycлoвия уреждат oтнoшeниятa мeждy собственика на интернет сайт с адрес https://www.pri-rodnoto.com – „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД, нapичaн пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ползвателите и ĸлиeнтитe на платформата, нapичaни пo-дoлy ΠOТРЕБИТЕЛИ, както и произтичащите от това права и задължения на тези страни.

Настоящият интернет сайт PRI-RODNOTO.COM е достъпен при изписване на електронния адрес https://www.pri-rodnoto.com в браузъра и представлява множество интернет страници с обща заглавна, собственост на „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД.

Чрез достъпа до сайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ приемат да се запознаят с Общите условия и се съгласяват да ги спазват.

В случай, че не сте съгласни с всичките описани по-долу условия, не използвайте сайта. С използването на сайта, Вие декларирате, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

ТИТУЛЯР НА САЙТА: „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД

Наименование на Доставчика: „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД.

Седалище и адрес на управление: Бългapия, гp. Coфия, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73.

Данни за кореспонденция: Бългapия, гp. Coфия, ж.к. Надежда 4, бл. 410, вх.Г, ет.3, ап.73,

телефон за контакт: (+359) 988 343 884.

електронна поща: info@webcommunication.bg

електронен адрес: www.webcommunication.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК 204616803

Номер на администратор на личните данни: № 429996

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG204616803

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

С „Доставчик“ в настоящите общи условия се обозначава „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД.

Под „Потребител“ в настоящите общи условия освен в смисъла съгласно Закона за защита на потребителите ще бъде разглеждан всеки, който е заредил в браузъра си която и да е страница от сайта, посредством въвеждане на електронния адрес или чрез пренасочване от което и да е друго място и е извършил действие /регистрирал се е, разгледал и др./.

„Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. (съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис)

ЗЗП – Закон за защита на потребителите

Браузър“ е компютърна програма, която дава възможност за обработка, пренос и визуализация на данни посредством различни протоколи за пренос на данни.

Със “ сайта„, с „платформата“ в настоящите общи условия се обозначава интернет сайта с адрес https://www.pri-rodnoto.com.

Потребителска парола“ е произволна комбинация от букви, цифри, знаци, която служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

Потребителско име“ е произволна комбинация от букви, знаци, цифри, която, заедно с Потребителската парола, служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

Уеб сайт“ или „сайт„, „интернет платформа“ е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа, базирана на протокола IP.

„IP адрес“ е уникален номер, наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини /обикновено компютри/, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол /IP/. Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, от кое място идва тя.

Интернет страница“ е обособена част от настоящия интернет сайт.

Линк“ или „електронна препратка“ означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по долу  още „ОРДЗ“ (Общ регламент за защита на личните данни) и „Регламента“.

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сайтът PRI-RODNOTO.COM с адрес https://www.pri-rodnoto.com е информационна платформа, чрез използването на която Потребителите имат възможност да:

(1) преглеждат статии и публикации, снимки и видеа, както и да изказват мнение по теми в сайта чрез попълване на формата за коментари към статиите;

(2) извършат регистрация и да създадат потребителски профил;

2. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, използвайки функционалностите на сайта.

3. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата PRI-RODNOTO.COM или електронна поща.

4. Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

5. При използване на предоставения му достъп до сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

5.1 да спазва българското законодателство и приложимото европейско право, настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност;

5.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

5.3.  да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само;

5.4. да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител;

5.5. да не осъществява достъп извън предоставения такъв;

5.6. да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

5.7. да не се представя за друго лице и/или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

5.8. да не извършва злоумишлени действия* по смисъла на настоящите Общи условия.

*Злоумишлени действия са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща /spam, junk mail/, препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик /flood/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /hack/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /crack/, изпращане на „троянски коне“ /Trojan horses/, предизвикване инсталация на вируси /viruses/, системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация /sniff/, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО да извлича чрез технически средства или по технически начин, да променя, заличава, възпроизвежда, разпространява, разгласява и/или публикува по други начини информационните ресурси, публикувани на уеб сайта с електронен адрес https://www.pri-rodnoto.com, както и да създава собствена база данни в електронен и/или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на плaтфopмaтa PRI-RODNOTO.COM.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА PRI-RODNOTO.COM

7. За разглеждане на сайта не е необходима регистрация.

8. За изразяване на отношение към дадена тема (коментар) е необходима онлайн регистрация. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. Потребителят следва да въведе избрани от него потребителско име и електронна поща, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

9. С маркиране на чекбокса под формата за коментар и натискане на бутона „Изпращане“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия и с Декларацията за поверителност, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД, ЕИК 204616803 , в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

11. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД обработва лични данни съобразно действащото законодателство в Република България и съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

12. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД обработва лични данни само когато са изрично необходими за предоставяне на функционална услуга или оферта.

13. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, след като е бил информиран, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

14. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на сайта с адрес: https://www.pri-rodnoto.com  в съответствие със законовата уредба на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

15.„ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД си запазва правото при необходимост да изисква от Потребителя да удостовери достоверността на всяко едно от обявените от Потребителя обстоятелства и лични данни.

16. Всяко физическо лице, което е субект на данни по смисъла на Регламента има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД да заличи, коригира или блокира негови лични данни. Повече за правата на субектите на данни можете да прочетете в Декларацията за поверителност.

17. „ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
(1) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
(2) ограничение на целите на обработване;
(3) съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
(4) точност и актуалност на данните;
(5) ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
(6) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

18. Доставчикът има право по всяко време да прави промени по общите условия на платформата PRI-RODNOTO.COM, като се задължава да оповести промяната на видно място в сайта и да уведоми в 7-дневен срок всички регистрирани Потребители по един от предоставените от тях канали за връзка – електронна поща, телефон или адрес за кореспонденция.

19. В случай на несъгласие с променените Общи условия и с Декларацията за поверителност, Потребителят няма право да ползва сайта.

20. Измененията в Общите условия обвързват Потребителя, когато Потребителят е уведомен за тях законосъобразно и не е упражнил правото си за несъгласие с тях по надлежния начин.

21. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата PRI-RODNOTO.COM, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.pri-rodnoto.com /terms-and-conditions заедно с всички допълнения и изменения в тях.

23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата PRI-RODNOTO.COM се прекратяват в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(2) при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;

(3) в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата PRI-RODNOTO.COM.

24. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно достъпа на Потребителя до сайта, в случай че установи, че Потребителят използва платформата PRI-RODNOTO.COM в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и европейското законодателство, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в интернет.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОД СТАТИИ В САЙТА

25. Само регистрирани Потребители имат право да публикуват коментари под статии в сайта. Публикацията става видима на сайта след одобрение от администратор.

26. Допускат се коментари, които не противоречат на никое от условията в Условията за писане на потребителски коментари, изброени в т.28, както и на настоящите общи условия и в Декларацията за поверителност.

27. Доставчикът си запазва правото по собствена преценка да отстранява коментари, които противоречат изцяло или частично на Общите условия, Декларацията за поверителност и Условията за писане на потребителски коментари или по друга причина са недопустими. В случай на системно нарушаване на тези правила Доставчикът си запазва правото да блокира временно или да деактивира за постоянно профила на Потребителя.

28.  Условия за писане на потребителски коментари:

Не се допускат и няма да бъдат публикувани коментари, които:

(1) не са написани на български език;

(2) нямат връзка с темата, статията или публикацията, относно която са написани;

(3) не съдържат обективното мнение на автора или не се основават на преките му впечатления;

(4) са копирани от друго място в интернет;

(5) противоречат на Общите условия и Декларацията за поверителност

(6) съдържат реклама или информация за други фирми и търговски марки;

(7) съдържат линкове, спам, флууд;

(8) са с незаконно съдържание и/или подтикват към злоумишлени действия и насилие;

(9) целят да провокират и да манипулират потребителите;

(10) са с измамно, грешно и заблуждаващо съдържание;

(11) съдържат нецензурен език или са с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия;

(12) уронват престижа и доброто име на когото и да било;

(13) накърняват авторски и човешки права;

(14) противоречат на професионалната и търговската етика;

(15) създават опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било;

(16) са неуместни.

29. Публикуваните отзиви не се редактират, а се визуализират на сайта така, както са написани от Потребителите.

30. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните коментари.

31. За изложена в коментари лична информация, незащитена от съответното българско и европейско законодателство, отговорността се носи изцяло от Потребителя, написал коментара.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

32. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. Потребителите имат право да използват всички услуги, предлагани на платформата PRI-RODNOTO.COM за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта.

33.  Цялото съдържание и оформлението на сайтa PRI-RODNOTO.COM е собственост на ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП ЕООД и се ползва със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всички права, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Освен ако не е предвидено или ограничено от приложимото законодателство, всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, препредаване или публикуване на съдържание, защитено с авторски права без изричното писмено съгласие на собственика на авторските права, е строго забранено.

34. Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

35. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. Повече информация вижте в глава VIII Отговорност за линкове в Декларацията за поверителност 

36. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

37. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

38. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на PRI-RODNOTO.COM.

39. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради независещи от него причини.

40. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие на качеството на техническото оборудване на Потребителя.

41. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари или мнения под публикациите, новините и статиите в платформата PRI-RODNOTO.COM.

42. Доставчикът не носи отговорност за достоверността на публикуваните материали в нито една от категориите в сайта.

43. Публикуваните материали на здравна тематика са с информативен характер и не могат да заместят консултация и лечение при квалифициран специалист.

44. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

45. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

46. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Влиза в сила от  24.05.2018 година.

ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети